Lost In Translation/Raimais

From ExoticA
Out Run (Arcade version)
Out Run (Sinclair ZX Spectrum version)

This page is a stub for arcade games that are part of the Lost In Translation series using information based on MAME (version 0.113u2).
For an example of preferred content and layout please refer to Out Run or The Ninja Warriors.


Raimais
No screen shot.
Manufacturer Taito Corporation Japan
Released 1988
Control
Method
8-way Joystick
2 Button(s)
Main CPU (2x) Z80 (@ 6.000 MHz)
Z80 (@ 6.000 MHz)
Sound CPU Mono
YM2610 (@ 8.000 MHz)
Video
Details
Raster (Horizontal)
320 x 224 pixels
60.00 Hz
256 Palette colours
Screens 1
ROM Info 7 ROMs
1,966,080 bytes (1.88 MiB)
MAME ID raimais · raimaisj

About The Game

Raimais is a maze-based arcade video game with more than passing nod to Pac-Man.

Trivia

Pony Canyon / Scitron released a limited-edition soundtrack album for this game (Taito DJ Station : G.S.M. Taito 5 - PCCB-00037) on 21/08/1990.

Scoring

Dot colour Points
Red 90
Orange 60
Yellow 120
Green 80
Light blue 70
Blue 100
Purple 110
Light grey 50
Grey 600

Staff

Credits
Akira Fujita
Shiro Yoshida
Yuji Sasaki
Shinichiro Kanari
Kei Kitsuno
Ichiro Fujisue
Hideki Hashimoto
Takashi Ishii
Akira Iwai
Yasuo Tsumori
Kenji Kaido
Takashi Ono
Hiroshi Ogawa
Hirotoshi Okura
Chitose Asakura
Naomi Ono
Hiromi Nishibori
Masahiro Murakami
Akira Inoue
Tetsuro Kitagawa
Yukio Ishikawa
Kazuya Mikata
Genya Kuriki
Taira Sanuki
Makoto Fujita
Yukie Kimura
Hitomi Kusano
Hideyuki Tomita
Tetsuya Mizutani
Teruyuki Ozeki
Masayuki Kikuchi
Naomasa Kitatani
Shiro Saito
Natsuki Hirosawa
Yoshinori Aiura
Masahiko Takaki
Kazuyuki Onui
Naoto Yagishita
Shizuo Aizawa
Hirokazu Matsubara
Yuta Saito
Taro Arakawa
Rika Fukami
Hiroyuki Noguchi
Minoru Yoshimura
Tsukasa Nakamura
Tomio Takeda
Junji Yarita
Hidehiro Fujiwara
Toshiyuki Nishimura
Hiroshi Tsujino
Taito Design Room
Taito Ebina
Koji Kenjo

Cabinet and Artwork

Ports

Consoles
Sony PlayStation 2 (2005, "Taito Memories Vol. 2")
Microsoft XBOX (2006, "Taito Legends 2")
Sony PlayStation 2 (2006, "Taito Legends 2")
Computers
PC [CD-ROM] (2006, "Taito Legends 2")

Soundtrack Releases

Album Name Catalogue No. Released Publisher Comments
Taito DJ Station -G.S.M. Taito 5- PCCB-00037[1] 1990-08-21 Pony Canyon/Scitron CD version.

References

The contents of this page are licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
The sources used include MAME (version 0.113u2) and history.dat (revision 1.28 - 2008-10-18).
Please see http://www.arcade-history.com for credits.